Privacy statement – Groei met OVER-gemeenten.

Privacy statement

OVER-gemeenten verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de OVER-gemeenten verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.
Hoe gaat OVER-gemeenten om met uw persoonsgegevens?
Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners vinden wij van groot belang. Privacy en het delen en openbaar maken van privacygevoelige informatie willen we dan ook goed regelen in gemeente Wormerland. Om dit te bewerkstelligen hanteren wij het onderstaande privacybeleid en -reglement.

Hier vindt u het privacybeleid en privacyreglement.

Wat wordt er bedoeld met persoonsgegevens?

OVER-gemeenten verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, BSN-nummer, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens maken de natuurlijke persoon identificeerbaar en worden hierom aangemerkt als persoonsgegeven.

Als u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we uw gegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden

OVER-gemeenten is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Op basis van wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, houdt de OVER-gemeenten zich aan de volgende plichten:

– Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van een wettelijke en publieke taak.

– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen.

– Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, waarborgen wij dat gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

– De gemeente Wormerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Welke rechten heeft u, als betrokkene, ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Wanneer OVER-gemeenten persoonsgegevens verwerkt, moeten wij passende maatregelen nemen om de rechten van een betrokkene (degene van wie de gegevens worden verwerkt) te beschermen.

Als betrokkene heeft u in ieder geval de onderstaande rechten:
⁃ Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
⁃ Het recht op wijziging van uw persoonsgegevens;
⁃ Het recht om vergeten te worden (verwijderen van persoonsgegevens);
⁃ Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
⁃ het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
⁃ Het recht op informatie;
⁃ Het recht van bezwaar.

Door te klikken op een specifiek recht, als hierboven vermeld, verkrijgt u nadere toelichting ten aanzien van dat recht. Eveneens ziet u via welke weg u aanspraak kunt maken op de uitoefening van dit recht.

Vragen?

OVER-gemeenten heeft voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de naleving van het reglement en hiermee op het juist verwerken van persoonsgegevens door de OVER-gemeenten. De FG is voor u, maar ook voor de gemeentelijke organisatie, het eerste aanspreekpunt over privacy. Mocht u een algemene privacy-gerelateerde vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met de FG via ons algemene telefoonnummer.